Çerez Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, Kurumun kişisel verilerin kullanım süreçleri hakkında ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, ilgili kişilere kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan haklar konularında bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Aydınlatma Metninin kapsamı; Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) internet sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla kişisel veri işleme süreçlerini kapsamaktadır.

 

3. TANIMLAR

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Tarayıcı, kişilerin internet sitesi üzerinde etkinliklerini geçmişinde kayıt tutar. Bu sayede internet sitesinin bir sonraki ziyaret edilişinde bu bilgiler sunucuya geri gönderilerek internet sitesine giriş yapılan cihaz otomatik olarak tanınır.

 

4. AYDINLATMA METNİ

4.1. İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler ve Kullanım Amaçları


ÇEREZ TÜRÜ


ÇEREZ İSMİ


ÇEREZİN KULLANIM AMACI

BİRİNCİ TARAF/ÜÇÜNCÜ TARAF

Zorunlu Çerezler

PHPSESSID

İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Birinci taraf

 

4.2. Kişisel Verilerin Aktarım Detayları

4.2.1. Kullanılan "PHPSESSID" çerezi "İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi" amacıyla "sadece siteye bağlı kalındığı sürece sayfalar arası" aktarılmaktadır.

 

4.3. Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

4.3.1. Çerezler, internet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

4.3.2. Zorunlu çerezlerin toplanmasının hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

 

4.4. İlgili Kişinin Hakları

4.4.1. İlgili kişiler KVKK m. 11’de sayılan haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirkete iletebilirler.

4.4.2. Başvuruda bulunulmadan önce, başvuru prosedürü ile ilgili olarak  https://www.karslioglu.com.tr/tr/kvkk/erez-aydnlatma-metni  internet adresimizde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nun incelenmesi önem arz etmektedir.

 

4.5. Veri Sorumlusunun Kimliği

4.5.1. Veri sorumlusu, kayıtlı adresi Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak No: 4/9 Zeytinburnu İstanbul’da bulunan Karslıoğlu Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

4.5.2. Telefon numarası: +90 (212) 481 78 78   E-posta adresi: karslioglu@karslioglu.com.tr

 

5. Çerez Tercihlerinin Değiştirilmesi

5.1. Gizlilik Tercih Paneli üzerinden çerez tercihleri değiştirilebilir.